Tác động xã hội

LetMeSpeak là công nghệ hướng đến điều tốt đẹp.

Chúng tôi muốn tự mình biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn và cho phép những người khác làm điều này.

Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các tổ chức toàn cầu và các đơn vị từ thiện địa phương để triển khai các giải pháp thực tiễn và hướng kết quả trên toàn cầu.

Chiến lược của chúng tôi là đảm bảo nền tảng của mình tuân thủ ESG và cho phép các tổ chức trên khắp thế giới phân bổ vốn hiệu quả vì mục đích từ thiện và với tác động đo lường được.

Bản thân chúng tôi cũng đang góp tiền để cải thiện cuộc sống của những người khác thông qua một Quỹ trợ cấp.

Last updated