Miễn trừ trách nhiệm

Thông tin trong sách trắng này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Thông tin được bao gồm trong đây có thể không triệt để và không hàm ý bất kỳ yếu tố nào của một mối quan hệ theo hợp đồng. Nội dung của sách trắng này không có tính ràng buộc với LetMeSpeak và các đơn vị liên kết của họ và LetMeSpeak bảo lưu quyền thay đổi, sửa đổi, thêm hoặc xóa các phần của sách trắng này vì bất kỳ lý do gì tại bất cứ thời điểm nào trước lúc, trong lúc và sau khi bán token LetMeSpeak bằng cách đăng sách trắng được sửa đổi trên trang web của họ.

Sách trắng này không cấu thành các lời tư vấn đầu tư, pháp lý, thuế, quy định, tài chính, kế toán hoặc các lời tư vấn khác, và không nhằm cung cấp cơ sở duy nhất cho bất kỳ việc đánh giá một giao dịch nào liên quan đến việc thu mua token LetMeSpeak.

Mọi nội dung trong sách trắng này đều không được coi là cấu thành một bản cáo bạch ở bất kỳ loại nào hay bất kỳ sự mời chào đầu tư nào, và không liên quan đến một đề nghị hay chào mua bất kỳ chứng khoán nào trong bất kỳ khu vực tài phán nào.

Các token LetMeSpeak KHÔNG có ý định cấu thành một chứng khoán trong bất kỳ khu vực tài phán nào. Các token LetMeSpeak là các token kỹ thuật số chỉ nhằm mục đích cho phép chủ sở hữu token sử dụng mạng lưới LetMeSpeak để cải thiện kỹ năng ngoại ngữ của họ. Các token LetMeSpeak không cho phép chủ sở hữu của chúng một quyền lợi sở hữu (về vốn hay bằng cách này hay cách khác) đối với LetMeSpeak. Việc thu mua LetMeSpeak sẽ không cho bạn bất kỳ quyền kiểm soát hay tác động nào đến tổ chức hay doanh nghiệp của LetMeSpeak.

Một số tuyên bố nhất định có trong sách trắng này cấu thành một tuyên bố hay thông tin nhìn về tương lai. Những tuyên bố hoặc thông tin nhìn về tương lai này có thể phải chịu những rủi ro và sự kiện bất định đã biết hoặc chưa biết, có thể khiến các sự kiện hay kết quả thực tế khác đi đáng kể so với ước tính hoặc so với kết quả được hàm ý hay được bày tỏ trong các tuyên bố hoặc thông tin nhìn về tương lai đó. Bạn không nên quá phụ thuộc vào những tuyên bố đó, và không có sự thể hiện nào có thể được đưa ra về tính khả thi hay độ chính xác của tuyên bố đó.

Những khách hàng tiềm năng của token LetMeSpeak cần cân nhắc kỹ lưỡng chi phí, rủi ro và lợi ích trước khi mua token LetMeSpeak. Nếu bạn không ở trong tâm thế có thể chấp nhận các rủi ro liên quan đến việc mua các token LetMeSpeak (bao gồm rủi ro liên quan đến sự phát triển, mở rộng và bảo trì mạng lưới LetMeSpeak), bạn không nên mua các token LetMeSpeak.

LetMeSpeak hiển nhiên miễn trừ mọi trách nhiệm cho mọi tổn thất hay thiệt hại trực tiếp hoặc mang tính hậu quả thuộc mọi thể loại (dù là có thể được dự báo hay không) phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc: (i) phụ thuộc vào bất kỳ thông tin nào có trong sách trắng này, hoặc bất kỳ thông tin nào được cung cấp liên quan đến những truy vấn bổ sung, (ii) mọi lỗi, thiếu sót hay sự không chính xác trong bất kỳ thông tin nào trong đó, hoặc (iii) mọi hành động phát sinh từ đó, hoặc (iv) việc bạn sử dụng hay không thể sử dụng mạng lưới LetMeSpeak.

Cả LetMeSpeak và các viên chức và/hoặc nhân viên của họ đều không chịu trách nhiệm pháp lý về việc bạn mất bất kỳ token LetMeSpeak nào sau khi nó đã được chuyển nhượng cho bạn vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn đến việc bạn không bảo trì hay sao lưu một bản ghi chính xác của mật khẩu ví hay mật khẩu tài khoản của mình, hoặc mật khẩu bị bẻ khóa bởi một bên thứ ba do bạn đã không bảo vệ được mật khẩu.

Chưa có cơ quan thẩm quyền nào kiểm tra hoặc phê duyệt bất kỳ thông tin nào được ghi trong sách trắng này. Chưa có hành động nào đã được hoặc sẽ được thực hiện theo pháp luật, yêu cầu quản lý hay quy định của bất kỳ khu vực tài phán nào. Việc phát hành, phân phối hoặc lưu hành sách trắng này không hàm ý sự tuân thủ đối với luật pháp, yêu cầu quản lý hay quy định hiện hành.

Việc phân phối và/hoặc lưu hành sách trắng này có thể bị hạn chế bởi pháp luật, yêu cầu quản lý và quy định của một số tiểu bang, quốc gia hoặc khu vực tài phán nhất định. Những người có thể sở hữu sách trắng này được khuyến nghị tự tìm hiểu về, và tuân thủ, mọi sự hạn chế như thế vốn có thể áp dụng cho việc bạn sở hữu sách trắng này.

Sách trắng này không nhắm đến, hoặc có ý định được phân phối đến, hoặc sử dụng bởi, bất kỳ người hay tổ chức nào là công dân, cư dân, hay sinh sống tại bất kỳ tiểu bang, quốc gia hoặc khu vực tài phán nào mà ở đó việc phân phối, phát hành, tình trạng sẵn có hoặc việc sử dụng đó là trái pháp luật hoặc quy định.

Last updated