Tài sản NFT khác

Vũ trụ ảo LetMeSpeak sẽ được bổ sung theo thời gian với các tài sản NFT khác nhau thuộc nhiều thể loại kinh tế khác nhau - đất, bất động sản, v.v..

Chúng sẽ cung cấp các cơ hội kinh tế mới và khiến vũ trụ ảo này trở nên thú vị và lôi cuốn hơn.

Last updated