Ngân khố

Ngân khố là một chức năng tài chính quan trọng, thiết yếu với sức khỏe tài chính và sự thành công của hệ sinh thái LetMeSpeak.

Ngân khố liên quan đến việc quản lý tiền bạc và các rủi ro tài chính trong vũ trụ ảo.

Ngân khố đáp ứng một số chức năng:

  • Nhận thu nhập ròng LetMeSpeak từ

    • Các đợt chào bán sơ cấp NFT

    • Thư mời

    • Phí Chợ

    • Phí trong game: gia hạn thị thực, nâng cấp nhân vật và tùy chỉnh ngoại hình, các loại phí khác

  • Triển khai chiến lược tài chính dài hạn và các chính sách được đưa ra bởi chủ sở hữu token quản trị LMS

Hành động của Ngân khố sẽ được quản lý bởi những chủ sở hữu token quản trị LMS.

Bạn có thể đọc thêm về việc phân phối các token quản trị ở đây.

Last updated