Kinh tế học token

Không phải là lời tư vấn tài chính

Nền kinh tế LetMeSpeak được thiết kế để tăng động lực và kết quả học tập của mọi người.

Nó được dựa trên một mô hình token kép với cơ chế game lôi cuốn cùng các quy tắc cân bằng để tạo nên một loại hệ sinh thái giáo dục mới cho một tỷ người.

Các token thưởng LSTAR thúc đẩy và cân bằng nền kinh tế từ bên trong hệ sinh thái.

Các token Quản trị LMS phân bổ quyền điều chỉnh các quy tắc kinh tế, hướng phát triển tương lai cho hệ sinh thái, và quản trị Ngân khố.

Last updated